Vandets kredsløb

Dette emne handler om vandet i og omkring os, dets fysiske og kemiske egenskaber samt dets betydning for alt levende.

Gennem en række øvelser og opgaver ude og inde vil vi med udgangspunkt i vandet omkring Naturskolen (nedbør, kilder, søer og vandløb) først arbejde overordnet med vandets kredsløb og derefter med dets evne til at transportere, opløse og nedbryde samt dets betydning for områdets dyr og planter.

Tidspunkt: Fra november til februar.

Målgruppe: 7.- 10. klasse

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Økosystemer
Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme

Søen

Eleverne arbejder gruppevis med indsamling af søens dyr og planter og lærer at kende dem. Herudover beskæftiger vi os med dyrenes tilpasning til vand og deres livsbetingelser.

Tidspunkt:                            April – oktober.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Søen, 1

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive søens sundhedstilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som temperatur og forurening samt registrering af søens dyre- og planteliv.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Søen, 2

Gennem feltundersøgelser beskriver vi søens sundhedstilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening og iltindhold samt registrering af dyr og planter.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Natur og Miljø
Eleven kan med enkle cykliske modeller fortælle om fotosyntese og respiration Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

Hav/kyst

Med udgangspunkt i Maegårds Odde (ca. 1,5 km fra Naturskolen), undersøges dyre- og plantelivet ved den ydre havkyst og den indre vadekyst. Dyr og planter sorteres og bestemmes på Naturskolen som afslutning på turen. .

Tidspunkt:             Maj – september.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Hav/kyst 1

Med udgangspunkt i Maegårds odde (ca. 1,5 km fra Naturskolen), udføres sammenlignende undersøgelser af dyre- og plantelivet ved den ydre havkyst, på selve Odden og ved den indre vadekyst. Udover at bestemme dyrene og tale om deres livsbetingelser, laver vi undersøgelser af fysiske forhold som temperatur, vanddybder og saltindhold.

Tidspunkt:             Maj – september.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Geoforløb på kysten

I dette forløb arbejder vi med geologi med udgangspunkt i de sydfynske kyster. Udfra en række aktiviteter arbejder vi med identifikation af diverse bjergarter, deres dannelsesprocesser og deres særegne kendetegn. Dagen byder også på opgaver der fokuserer på det geologiske kredsløb og istidens betydning for  landskabsdannelse.

Forløbet er sat sammen som et klassisk feltforløb, hvilket betyder vi ikke er på naturskolen, men derimod finder en egnet stenet kyst i området.

Tidspunkt: April til oktober

Målgruppe: 6 til 9 klasse

Ideer til hvilke færdigheds- og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med forløbet:

Geografi

Jorden og dens klima
Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien Eleven har viden om jordens opbygning og den geologiske udvikling
Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofsudvinding Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer
Naturgrundlag og levevilkår
Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteriske landskabstyper Eleven har viden om dannelse af danske landskabstyper

Haven i havet

Vi har sammen med en række formidlingssteder i landet, udviklet et større undervisningsmateriale, som omhandler bæredygtige tilgange til klima, marin biodiversitet, marin mad produktion og naturfaglig undervisning om havet. Materialet kalder vi samlet for Haven i Havet og tager udgangspunkt i havets potentiale for fremtidens bæredygtige mad produktion. Materialet er for omfangsrigt til at vi kan præsentere det på disse linjer, men hvis du har appetit på at arbejde med marin flora/fauna, bæredygtig mad produktion eller biodiversitet i havet så tilmeld din klasse til Haven i Havet, og så tilrettelæger vi et forløb der passer til jeres undervisning.

Tidspunkt: Potentielt hele året, men for forløb i felten er det i perioden fra april til oktober.

Målgruppe: 6. til 9. Klasse

Til inspiration kan I besøge haven i havet på hjemmesiden: Havhøst.dk/haven-i-havet/

Ideer til hvilke færdigheds og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med forløbet:

Undersøgelser i naturfag
Eleven kan formulere og undersøge e afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelse muligheder og begrænsninger
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismer livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosysstemer Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet Eleven har viden om biodiversitet

Snorkling

Vælger I at arbejde med hav/kyst emnet har I mulighed for at udvide aktiviteterne med snorkling. Snorkling er for 6. – 9. Klassetrin.

Snorkling bruges til at undersøge livet på de forskellige bundtyper der findes ved kysten. Der er en del sikkerhedsforanstaltninger forbundet med snorkling med elever. Hvis I  vil have at snorkling skal være en del af jeres naturskolebesøg, skriver I det på tilmeldingen. Hav/kyst + Snorkling. Aktiviteten foregår sådan at der er 1/2 klasse der snorkler imens den anden 1/2-del arbejder med hav/kyst emnet sammen med en af de lærere der er med.

Inden I tilmelder jer til snorkling skal I vide at det kræver: mindst to lærere sammen med klassen og den ene lærer skal besidde gyldigt bassinprøvebevis /svømmelæreruddannelse.

Havmiljø og havbund

I dette forløb fokuserer vi på de stofomsætningsprocesser som foregår i havbunden og bruger det som afsæt til en forståelse af mekanikker i iltsvindsproblematikker. Vi tager udgangspunkt i det lave vand hvor vi  tager en serie prøver af sedimentets iltrige og iltfrie zoner. Ligeledes tager vi ilt og salinitetmålinger  samt faunaprøver af dyr i og oven på havbunden. Disse data sammenholder vi for at få et indblik i havmiljøets tilstand og for at forstå mekanikkerne i iltsvindsproblematikkerne i det Sydfynske Øhav.

Forløbet er tænkt som en lettilgængelig aktivitet, som ikke indeholder sejlads med elever. Derimod er det waders, sigter og rørprøver der udgør prøvetagningsgrejet.

Tidspunkt: medio April til slut oktober

Målgruppe: 8-10 klasse

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag Eleven har viden om indsamling og validering af data
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning

Fisk og fiskeri

Vi fisker med ruser og garn og undersøger fiskene m.h.t. tilpasning og levevis. Vi lærer at rense og flå forskellige fiskearter og slutter af med at tilberede fangsten over bål og i rygeovn.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Mennesket
Eleven kan deltage i dissektion af dyr Eleven har viden om sammen-lignende anatomi
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Vaden, alment

Vi fanger og samler dyr og planter på det lave vand. Hvad hedder de? Hvad lever de af? Hvordan er de tilpasset livet på det lave vand?

Dyrene fra det lave vand giver gode oplevelser og er lette at holde i akvarier. Gode råd om saltvandsakvarier kan fås på Naturskolen.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Vaden, udvidet

Der arbejdes med at fange og samle dyr og planter på det lave vand. Vi lærer deres navne at kende, undersøger deres biologi og hvordan de er tilpasset livet på det lave vand. Desuden tømmer vi ruser og laver enkelte fysiske målinger som temperatur, vandstand og saltindhold.

Dyrene fra det lave vand giver gode oplevelser og er lette at holde i akvarie.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. -10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Bækken, 1  (foretages i andre vandløb i kommunen)

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive bækkens sundhedstilstand. Der arbejdes med fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening samt registrering af bækkens dyre- og planteliv

Tidspunkt:            Maj – september.

Målgruppe:           4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Bækken, 2  (foretages i andre vandløb i kommunen)

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive bækkens sundheds-tilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening, iltindhold, bakterier, vandføring, strømhastighed samt registrering af bækkens dyre- og planteliv

Tidspunkt:            Maj – september.

Målgruppe:           5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Fra grundvand til spildevand

Med udgangspunkt i vandets kredsløb arbejder med menneskets brug af vand og især hvordan vores spildevand påvirker vandmiljøet.

Med fokus på organisk forurening besøger vi rensningsanlægget og lærer hvordan det fungerer.

Undervejs tager vi vandprøver til senere analyser.

Efterfølgende går vi dybden med især den biologiske rensning.

Tidspunkt:            Hele året

Målgruppe:           7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer
Økosystemer
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Celler, mikrobiologi og bioteknologi(stort set alle kompetenceområder kan dækkes i forløbet)

Dette forløb kan fungere som et eksemplarisk forløb for den fælles naturfagsprøve. Der kan arbejdes med både Fysik/Kemi, Biologi og Geografi under besøget.